top of page

 ID Psykoterapi

Ved IDen10tet udbydes "nu og her" terapi baseret på et bredt fagligt fundament, med mulighed for at perspektiverer dine problemstillinger bredt

.

Terapien bygger på det som sker i det nuværende øjeblik; på det som du kommer med som klient på dagen for vores aftale.

Det er i nuet livet leves, mærkes og forandres...

Nedenstående tekst er opdelt i afsnit.

Klik på et link herunder, for at komme til det ønskede afsnit.

Sessionspris og betalingsinformation findes her.

Psykoterapi

ID Psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Der findes ikke nogen endegyldig definition på hvad psykoterapi er, men mange, og også lange, forsøg på at definerer dette område af behandling.

I psykoterapi er det bærende element relationen mellem to mennesker; klienten som kommer med en problemstilling, og terapeuten, der som fagperson, kan guide og støtte klienten i en indre undersøgelse, i de processer som aktiveres.

Samspillet og kemien mellem klient og terapeut er af afgørende betydning, for at der skabes et rum af tillid og nærvær. Et rum hvor klienten kan sige, gøre og vise alt, for derved at få forløst det tema / den problematik som har ført til behovet for terapi.

På denne måde banes vejen til en øget selvbevidsthed.

I psykoterapi er terapeuten, før alt andet, med-menneske, et menneske som er med sin klient, som støtte i de processer og det indre arbejde som vil udfolde sig i terapien. Herefter er terapeuten fagperson og behandler.

Terapeutens vigtigste rolle er at kunne rumme alt hvad klienten kommer med, og giver udtryk for; kropsligt som sprogligt, for på denne måde at skabe et rum hvor heling og forløsning kan finde sted.

Vi er alle unikke, med hver vores historie og baggrund, og derfor er der varierende grunde til at mennesker opsøger terapi. I min praksis har jeg mødt flere forskellige indgange til at opsøge terapi. 

Psykoterapi er at arbejde med eget liv på flere niveauer, at skabe en øget bevidsthed om; egen adfærd, egne tanker og følelser i relationer og situationer, eksempelvis:

 • At tilvejebringe en styrket selv-følelse ved eks.: lavt selvværd, stress, depression og angst.

 • At arbejde med sin egen udvikling, og øge selvansvar; for eget liv som i relationen til omverdenen.

 • At arbejde med skyggerne, de ubevidste / fortrængte dele af vores bevidsthed, og derved få nye perspektiver på vores liv 

 • At frisætte os selv fra gamle mønstre, og opnå en større lethed og frihed i livet, ved at frisætte bundet livsenergi

 • At arbejde med de spirituelle / åndelige aspekter af menneskelivet

Psykoterapi er din mulighed for at få nye perspektiver på relationer, eget liv og egen adfærd, hvilket åbner for bevidstgørelse, og således også for udviklingspotentiale og heling af de sår som måtte være opstået gennem livet.

 

Heling af indre sår og konflikter, skaber et mere helt, roligt, afbalanceret og fredfyldt liv, og vi kan dermed være mere nærværende med os selv,  i vores relationer, i vores væren i verden.

Via arbejdet med os selv, og den forandring vi skaber i os selv, sætter vi et aftryk i vores omverden, som vil være til inspiration for andre og deres proces.

Hos IDen10tet er det dig som klient, og den proces som udfolder sig i dit liv, lige nu, som er i fokus.

Terapeut/psykolog?

Psykoterapeut og Psykolog - Hvad er forskellen?

Både psykologer og psykoterapeuter arbejder grundlæggende ud fra det samme psykologiske grundlag, den samme teori og empiri.

Der er brug for begge professioner, og intet er mere rigtigt el. forkert end det andet.

Grundlæggende er forskellen at psykologi er en boglig/teoretisk uddannelse ved et universitet, mens psykoterapeutuddannelser ofte tages af mennesker med livserfaring, som bruger erfaringer fra deres eget liv og opvækst i det terapeutiske arbejde.

 • Psykoterapeutuddannelser er meget praktisk funderede, med fokus på den terapeutiske relation, med integration af faglig litteratur.

 • Psykologers uddannelse på universitetet har fokus på litteratur og statistik, og kun i reduceret grad på relationen mellem klient og terapeut

I frivilligt arbejde med psykisk sårbare mennesker v. Gallo kriserådgivning i Aarhus, som under efteruddannelse, har jeg haft glæde af at arbejde sammen med psykologstuderende og psykologer.

Disse situationer har vist mig at begge parter har meget at byde på, og at vi har meget at lære af hinanden.

 

Dansk psykoterapeutforening, en forening af certificerede psykoterapeuter i Danmark, har på deres hjemmeside beskrevet hvad der karakteriserer hhv. psykoterapeuter og psykologer / psykiatere.

Du kan klikke her for at læse psykoterapeutforeningens beskrivelse, hvis du har brug for at vide hvor faggrænserne ligger.

Spørgsmål Mark Square
Tilgang

Tilgang til psykoterapi

I arbejdet med psykoterapi, er udgangspunktet altid i dig som klient og det du kommer med.

Det er dig som er ekspert i dit liv, og som kommer med et tema / en problemstilling som du har brug for at få sat lys på.

IDen10tet med psykoterapi ud fra flere perspektiver. Et grundlæggende perspektiv er at betragte mennesker fra tre lag af identitet:

 • Det reaktive lag af identitet

  • Hvorfra vi ureflekteret handler og taler, vores tillærte automatiske mønstre, reaktioner og adfærd.

  • Vi reagerer ubevidst på mennesker og situationer vi møder i vores liv.

 • Det kreative lag af identitet

  • Her vågner vi  i vores ureflekterede adfærd og reaktioner, og arbejdet med at bryde disse begynder.

  • Vi bliver mere bevidste ift. til os selv og vores relationer... vores relationskompetencer udvikles.   

 • Det essentielle lag af identitet

  • Hvor vi begynder at lyse op, og stå i verdenen som den vi dybest set er, og altid har været.

  • Den sunde jordbundne spiritualitet /de åndelige aspekter i livet, herunder tro, religion m.v. er her et omdrejningspunkt.

I den terapeutiske proces vil alle tre lag være i spil, og lagene skal ikke ses som et hierarki, men som lag vi indeholder og skifter mellem.

Metoder og tilgange i det terapeutiske arbejde vil være forskellige, alt efter hvilket lag der arbejdes i.

Dette giver en dynamik, som er en grundsten i arbejdet ved IDen10tet.

 

Min intention er at være den hånd i ryggen, som betyder at du med støtte kan gå dit indre ubevidste i møde, at jeg er din støtte i din proces, mens du finder svarene i dig selv.

Som terapeut er jeg den som holder lygten, og rejser med dig ind i det landskab, som kun du kender... det er dig som er eksperten i dit liv!

Mit nærvær og faglig viden stiller jeg til din rådighed, så du kan få plads og rum til den indre undersøgelse, som kan forløse og forandre, det som du har henvendt dig med. Hermed skabes fundamentet for et mere balanceret og fredfyldt liv, både i forholdet til dig selv, som ift. omverden og relationer..

Alt efter problemstilling og tema, tilpasses terapi og metoder i mødet med dig som klient, så der bliver den rette balance mellem at understøtte din proces, at rumme dig og det du kommer med, som med empati og indføling at skubbe på, for at skabe den bedst mulige proces for dig.

Tilbagemeldinger fra tidligere klienter er, at de er blevet mødt i et rum af ro, dybt nærvær, ydmyghed og tryghed, som gør at der kan åbnes for selv det mest sårbare og skamfulde; det som ikke er blevet sagt højt før, så nye bevidsthedsdybder kan åbenbare sig.

Faglige fundament, og metodeanvendelse

Mit faglighed som ID Psykoterapeut hviler på et bredt psykologisk videnskabsteoretisk fundament, hvilket giver mulighed for at indtage flere perspektiver på kriser, udfordringer og problemstillinger.

Grundelementet i det terapeutiske arbejde er samtaleterapi, kombineret med et eller flere af følgende elementer:

 • Fysisk bevægelse mellem positioner

 • Kropsarbejde

 • Tegning som terapeutisk redskab

 • Drømme arbejde

 • Energiarbejde

 • Meditation

 

Dimensioner i menneskelig eksistens og udvikling.

Forudsætningen for at vi kan opleve en fuldt og rigt liv, og udleve vores fulde potentiale er, at der er et sammenspil vores iboende dimensioner.

Mit arbejde har rødder i en holistisk grundholdning; at se mennesket som en syntese af krop, sind og ånd som sammen danner én helhed. Mennesket kan ikke reduceres til enkelte dimensioner, men må betragtes i sin helhed, som det beskrives hos eksempelvis Søren Kierkegaard.

Kierkegaards tredelte syntese, bliver i pentagrammet, en metaramme udviklet af Ole Vadum Dahl, udvidet med yderligere to dimensioner; kultur og natur. Således udvides perspektivet på mennesket yderligere, og en mere nuanceret tilgang til menneskelig udvikling, og intra- som interrelationelle samspil øges.

 

Centralt i min tilgang til arbejde med mennesker, ligger at afstemme med dig som klient, og det du ønsker at arbejde med.

Det er DIN terapi, og dig som ved hvad det er vi skal arbejde med... det er dig som sætter retningen.

Terapien kan vise sig at blive en brobygger til de spirituelle aspekter i livet, da det er naturligt at møde disse i takt med at udviklingsprocessen skaber større bevidsthed, og dermed giver plads og rum til livets åndelige aspekter.

 

Arbejdet med spiritualitet, og de åndelige aspekter af livet, er beskrevet her.

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi

Eksempler på eksistentielle temaer

 • Meningstab / oplevelse af meningsløshed

 • Isolation og ensomhed

 • Tabssituationer

 • Livskriser

 • Kritisk/kronisk sygdom

 • Ændrede livsvilkår

 • Mistet kontakt til børn, familie, kollegaer m.v.

 • Mistet job/karriere

 • Manglende mål og retning i livet

DSC_0226.JPG

"Konsekvensen af  undgåelse og fornægtelse er ensbetydende med at udgå og fornægte livet. Vejen med mindst modstand, fører derhen hvor der er mindst eksistens"

 

Emmy Van Deurzen

Hvad er eksistentiel terapi?

Livet er en opgave vi må tage på os.

Det er essensen af ovenstående citat; ingen kan leve livet for os, vi må selv tage ansvar for eget liv.

"Eksistentiel terapi er en oplæring i kunsten at leve" som det beskrives hos Emmy Van Deurzen-Smith

At leve livet er ikke en selvfølge, det er ikke en egenskab vi er blevet givet i dådsgave.

At leve livet er noget som må læres; en livslang proces hvor vi må lære at navigerer i de forskellige faser af livet vi møder, og hele tiden finde mening, også når vi møder kriser, og meningen kan være svær at få øje på.

Vi må selv finde mening i livet, det er der ingen som kan gøre for os.

I eksistentiel terapi er fokus på at tage udgangspunkt i klientens levede liv og livsomstændigheder, og fra dette sted afklare realistiske potentialer og muligheder, mod oplevelsen af et meningsfuldt og autentisk liv, i bedre balance.

I terapien tages der udgangspunkt i klientens liv fra 4 dimensioner:

 • Den fysiske dimension

 • Den sociale dimension

 • Den personlige dimension

 • Den åndelige dimension

Terapien har til formål at hjælpe dig med at blive herre i dit eget liv; at træde ind i livet som DIG, med alt hvad du rummer og ER.

Eksistentiel terapi hviler på et filosofisk og refleksivt grundlag, hvor livet og det muligheder tages op til refleksion, revision og genforhandling.

Eksistentiel angst

 

I en eksistentiel kontekst er angst ikke en lidelse, men et menneskeligt grundvilkår; noget som vi ALLE kender til i forskellig grad og styrke, som i specifikke situationer.

At træde ind i livet, at stå fuldt og helt ved dig selv, er også at turde at miste sig selv, at træde ud i uvisheden, og det kalder på angsten. Hos Ernesto Spinelli beskrives "... at menneskets reaktion på uvisheden er angst."

 

At begynde at arbejde ind i det eksistentielle felt, er at arbejde i dybden med de store spørgsmål i livet. Hvordan er mit forhold til andre, hvordan går jeg i forhold med min omverden?

Som et Jeg-Det forhold med distance og tingsliggørelse, eller med et Jeg-Du forhold hvor vi åbner os for omverdenen og møder medmennesker med interesse og engagement. "Jeg bliver til, ved Du´et..." som det skrives af Martin Buber.

At træde ind i verdenen i et Jeg-Du forhold er at turde miste sig selv, at give slip på det vi kender. Hos Spinelli beskrives at "Den evigt tilstedeværende spænding mellem mening og meningsløshed samt vished og uvished opleves som eksistentiel angst."

Paradokset i at leve et liv i større frihed, i et Jeg-Du forhold med omverdenen, er at vi må møde den eksistentielle angst.

Spiritualitet

Spiritualitet

20180821_121337.jpg

Hvad er spiritualitet?

Spiritualitet kommer fra det latinske ord spiritualis som betyder åndelighed.

Spiritualitet indgår i alle dele af hverdagen, det er en måde at leve sit liv på; en livsførelse med opmærksomhed på de åndelige aspekter af menneskelivet, i alle situationer, og alle møder med andre mennesker i hverdagen.

Det er en del af vores liv bevidst el. ubevidst; det er noget vi alle kender til i en eller anden form.

Spiritualitet er en "vertikal rejse nedad mod sjælens nøgne grund" som det beskrives hos Ben Alex, som også skriver at "Vejen indad er smal og går nedad...".

Hos eksempelvis Wayne Teasdale beskrives en integral spiritualitet.

Den integrale spiritualitet beskriver han som relaterende til mennesket sammensat af tre elementer:

 • Krop

 • Sjæl (sind)

 • Ånd

 

Den integrale spiritualitet anerkender alle tre dele som menneskelig natur, og at alle tre elementer skal spille sammen for at skabe et liv i balance og væren.

Vi er alle tre elementer, og må derfor arbejde med alle tre områder for at skabe et liv i harmoni og balance.

Denne tilgang til spiritualitet er inkluderende, den ved at vi må anerkende alle tre elementer i os selv, for at skabe balance, og den indre ro som vi alle - bevidst el. ubevidst - søger efter.

Arbejde med spiritualitet, kan eksempelvis opstå ud af; et direkte ønske om at arbejde med spiritualitet; ud af arbejde i terapi; et ønske om at skabe balance mellem de tre elementer, eller på baggrund af en spontant opstået højdepunktsoplevelse som skal landes.

Jordforbindelse i det spirituelle arbejde

En bærende del af at arbejde med spiritualitet, er et kontinuerligt fokus på jordforbindelse!

Spiritualitet er både opadsøgende og nedadsøgende, og det er vigtigt at have begge perspektiver med i det spirituelle arbejde, da spiritualiteten ellers kan blive en dissociation, en fraspaltning af kontakten til os selv og vores krop; vores fysiske tilstedeværelse.

Dette kaldes også "Præ - trans forveksling"; en forveksling af de spirituelle og transpersonlige tilstande, med præ-personlige tilstande, hvilket vil sige psykodynamisk materiale som erindringer, smerte og traumer som ligger ubevidst i os.

Pludseligt opståede spirituelle / energetiske åbninger, kalder på at oplevelsen gennemarbejdes sammen med et menneske, som kan møde os i dette arbejde; mødet med de åndelige aspekter af menneskelivet.

En åbning som ikke kombineres med arbejdet med jordforbindelse, kan få store personlige og relationelle konsekvenser.

Der kan opstå en oplevelse af ikke at være til sted; at være ved siden af sig selv, eller i værste fald at vi energetisk forlader den fysiske verden. At vi mister nærværet med os selv og kontakten til vores fysiske krop.

 

En sund og jordbunden spiritualitet, bygger på et indre arbejde med det psykodynamiske materiale; der må ryddes op i det ubevidste, for at spiritualiteten i sin rene form kan træde frem.

Træerne, der med deres stammer og kroner rækker mod himlen, har brug for at stå godt fast i jorden, at have et godt og sundt rodnet, således at de kan fortsætte en kontinuerlig vækst.

Et fint billede på spiritualiteten, som også har brug for et sundt rodnet, at have god forbindelse til jorden, for at skabe en sund vækst i det enkelte menneske. 

En formulering som; "Jeg er spirituel" kan indikerer en indentifikation med spiritualiteten... at vi har brug for at være spirituelle, frem for først og fremmest at være os selv. Dette kan indikerer at spiritualiteten bliver et (falsk) selvbillede som vi har brug for, for at skabe afstand til psykodynamisk materiale fra vores livshistorie, som vi trænger til at få arbejdet med.

Siger vi derimod; "spiritualitet er en del af min livsførelse" el. "spiritualitet er en måde at være i verden på, en dybere forståelse af alt" signalerer det en mere jordbunden og sund spiritualitet.

Skov
20180821_134425.jpg

Egen erfaring med spiritualitet og åndelighed

Vi lever i en tid, hvor jeg oplever at der er en stadig større søgning mod de åndelige og spirituelle aspekter af menneskelivet. Jeg oplever en stadig større "åndelig tørst" hvor mennesker søger forskellige fora som kan stille den tørst som opleves.

Min baggrund for at beskæftige mig med spiritualitet; de åndelige / energetiske aspekter af menneskelivet, er mit eget møde med energetiske fænomener og transpersonlige bevidsthedstilstande i barndom og voksenliv. Tilstande som jeg ikke forstod, og ikke havde mulighed for at blive mødt i, og som jeg derfor var alene med.

Derfor har disse aspekter af mit liv været fornægtet i lang årrække; de blev lagt i skyggen.

Under og efter min uddannelse til psykoterapeut er der imidlertid genskabt forbindelse til de spirituelle aspekter af mit liv; jeg har båret min spiritualitet ud af skyggen. Spiritualiteten får nu den næring og opmærksomhed, som gør at den kan få plads i mit liv.

En aktiv del af min livsførelse, er arbejdet med min egen spiritualitet, via praksis i hverdagslivet, som i form af efteruddannelse.

Min personlige spiritualitet har rødder i den kristne spiritualitet, specielt den kontemplative praksis, hvor meditation og bøn begge er elementer i den åndelige og bevidsthedsmæssige udvikling. Spiritualiteten er en væsentlig del af min livsførelse, og den personlige / bevidsthedsmæssige udviklingsproces jeg kontinuerligt gennemgår.

Det er en proces som er stærkt transformerende proces, som har afgørende betydning for måden jeg kan møde mine klienter på.

Jeg er opvokset i den protestantiske folkekirke, men er i 2020 konverteret til den Katolske kirke, og dermed en anden gren af kristendommen.

 

Min personlige og spirituelle rejse har ledt mig til dette sted, hvor jeg oplever at have en base for en esoteriske religionsbetragtning.

Esoterisk på den vis, at jeg har fundet mit udgangspunkt, og herfra kan betragte og lære af andre religioner.

Troen, i form af bøn og læsning af forskellige religiøse og spirituelle skrifter, er en del af min spiritualitet, af min udviklingsvej.

Her finder jeg nye dybder i min egen åndelige livsførelse, samt perspektiver for, i mit arbejde med IDen10tet, at understøtte en udvikling af den kollektive udvikling ift. spiritualitet og åndelighed.

Jordforbindelse er essentielt i mit eget indre arbejde med spiritualitet, og en af mine kernekompetencer i arbejdet med mennesker.

Yoga og cykelsport er nogle af de aktiviteter jeg bruger for at øge kropsbevidstheden, og forbinde min fysiske krop, med det åndelige arbejde.

Desuden bruger jeg meditation, supervision og terapi.

 

På denne måde har jeg et fokus på at mit eget arbejde med spiritualitet og åndelighed, har en sund og solid jordforbindelse, således at denne erfaring kan gives videre til mine klienter.

Pris og betaling

Sessionspriser

Priser og betaling

 • Pr. session: Kr. 850,-

 • En session har en varighed af 75-90 min.

Betalingsformer:

 • Mobile pay

 • Bankoverførsel

 • Kontant

bottom of page